Областният управител на Силистра пое председателството на РСР на Северен централен район до края на 2018 г.

27/6/2018

Регионалният съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) заседава в град Габрово съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

 

Настоящото заседание бе свикано и открито от Невена Петкова - областен управител на област Габрово, председател на РСР на СЦР на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

 

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра; представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално ниво и представители на Управляващите органи на оперативните програми.

 

В края на заседанието, областният управител на област Габрово г-жа Невена Петкова предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2018 г. на областния управител на област Силистра Ивелин Статев, който участва в заседанието..

 

За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, представител на общините от област Силистра с мандат от 1.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

 

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2017 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

 

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

 

Областните управители посетиха строежа на обходния път край Габрово, който ще води към тунела под Шипка - в момента се доизграждат виадуктите и един от тунелите.