Регионална кръгла маса по проекта "Твоят час" в Силистра

20/6/2018
Регионалното управление на образованието - Силистра организира Регионална кръгла маса на 20 юни 2018 година в рамките на проект BG05M2OP001- 2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Събитието бе в двора на ОУ"Иван Вазов" град Силистра - училище домакин на проявата, където бяха проведени и няколко кръгли маси. Кратък отчет представи Марин Ботев 0 и.д. началник на РУО на МОН Силистра. Поздравителната програма бе от деца от основните училища в град Алфатар и село Голеш, община Кайнарджа.

Участие в кръглите маси взеха директори на училища, педагогически специалисти и представители на съветите "Твоят час". За популяризирането на дейностите, резултатите и постиженията на учениците, включени в групите през 2017 - 2018 учебна година, 69 ръководители на групи по проекта от училища в областта представиха мултимедиийни презентации и продукта от дейността на групите. Обменът на добри практики чрез мултимедийни презентации бе организиран в три паралелни сесии. Изделия, постери и др. продукти от дейността на групите бяха изложени във фоайето на II етаж в сградата на училището домакин в деня на Регионаланата кръгла маса.
 
Основна цел на проект BG05M2OP001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І" е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Целева група са ученици 1.-12. клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане от училище.

През 2017-2018 учебна година в проекта са включени 66,55% от общия брой учениците в дневна форма на обучение от 44 от училищата на територията на област Силистра (срв. 57,57 % през предходната учебна година). Общият брой на сформираните групи за извънкласни дейности е 527 групи: - 303 групи за занимания по интереси с обхват 4835 ученици или 70,92 % от включените в проекта (срв. 2016- 2017 г. 69,73 %); - -224 групи за преодоляване на обучителни затруднения с обхват 1983 ученици или 29,08 % от включените в проекта). Група от 9 ученици с образователни затруднения бе органиизрана в СУ "Й. Йовков" - град Тутракан. Най-голям е броят на групите по спорт, БЕЛ и математика, но има и атрактивни групи като тази по риболов.