Третокласници от Силистра на гости в Областна администрация

19/6/2018
В Областна администрация Силистра гостуваха учениците от III а и III б клас на ОУ "Отец Паисий" град Силистра в края на програмата си по проекта "Твоят час" с теми "Силистра" и "Моят град Силистра". Те представиха свършеното през годината пред областния управител Ивелин Статев в присъствието на неговия заместник Стоян Бонев, на Елена Томова - главен секретар, както и на двамата директори на дирекции - Митко Костадинов и Тодор Динков.
 
Представителят на държавната власт запозна гостите си с естеството на работа в ръководената от него институция, изпълняваща регионални функции в реализация на правителствената политика в държавата. На класовете бяха подарени книги за Силистра, а на училището - екземпляр от книгата трилогия за историята на Добруджа в първата половина на 20 в. с автор Момка Чумпилева.
 
Регионалното управление на образованието - Силистра организира Регионална кръгла маса на 20 юни 2018 година в рамките на проект BG05M2OP001- 2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Откриването на събитието е от 9:00 часа в двора на ОУ"Иван Вазов", град Силистра - училище-домакин на събитието. 
 
Участие в кръглата маса ще вземат директори на училища, педагогически специалисти и представители на съветите "Твоят час". За популяризирането на дейностите, резултатите и постиженията на учениците, включени в групите през 2017 - 2018 учебна година, 69 ръководители на групи по проекта от училища в областта ще представят мултимедиийни презентации и продукта от дейността на групите. Обменът на добри практики чрез мултимедийни презентации ще бъде организиран в три паралелни сесии. 
 
Изделията, постерите и др. продукти от дейността на групите ще бъдат изложени във фоайето на II етаж в сградата на училището-домакин в деня на Регионаланата кръгла маса. Основна цел на проект BG05M2OP001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І" е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Целева група са ученици 1.-12. клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане от училище.
 
През 2017 - 2018 учебна година в проекта са включени 66,55% от общия брой учениците в дневна форма на обучение от 44 от училищата на територията на област Силистра (срв. 57,57 % през предходната учебна година). Общият брой на сформираните групи за извънкласни дейности е 527 групи: - 303 групи за занимания по интереси с обхват 4835 ученици или 70,92 % от включените в проекта (срв. 2016- 2017 г. 69,73 %); - -224 групи за преодоляване на обучителни затруднения с обхват 1983 ученици или 29,08 % от включените в проекта (срв. през 2016 - 2017 г. - 30, 27 %).