КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2018 Г.

6/6/2018

През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са520 (с 25 повече в сравнение със същия месец на м.г.).Започналите работа безработни без квалификация са 203, с работническа професия - 211, а специалистите със средно специално и висше образование - 106. Близо 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 77. Заетост е осигурена на 48 продължително безработни, както и на 20 безработни с намалена трудоспособност от областта.

 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 378 безработни, което е с 67 повече в сравнение с март. С посредничеството на бюрата по труда други 14 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през април. Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 556 (броят им надхвърля два пъти този от април м.г.).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика нараства и се изразява в заявените общо 370 места в бюрата по труда (сравнено със същия месец на м.г. те са със 103 повече). В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (139), строителството (35), търговията (33), преработващата промишленост (32), хотелиерството и ресторантьорството (18), държавното управление (6) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през април са заявени 183 работни места – основно по схеми по ОПРЧР.  За 3 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ.
 
Към края на април в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5 725. Техният брой намалява с 301 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 183 заети, 51 учащи и 99 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,6%,при 13,2% през предходния месец.  Всравнение с април 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,2 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за април 2018 г. е 6,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
  • По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 33,0% /514 безработни лица/, следват общините Главиница - 26,9% /897/, Алфатар – 21,7% /215/,Ситово - 21,6% /325/, Дулово– 18,0% /1747/, Тутракан – 8,2% /429/,и най-ниско в община Силистра - 6,9% /1598.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 2 690 (47,0%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 68%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 386.
 
30 май 2018 г.