КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА ЯНУАРИ 2018 Г.

27/2/2018
 
Над 330 места са обявили работодатели в областта през януари
 
През ЯНУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 295 (с 64 повече в сравнение с декември 2017 г., както и с 85повечеотколкото през същия месец на м.г.).Започналите работа безработни без квалификация са 116, с работническа професия - 105, а специалистите със средно специално и висше образование - 74. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 89. Заетост е осигурена на 44 продължително безработни, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 162 безработни, което е със 78 повече в сравнение с декември 2017 г. и със 73 повече отколкото през същия месец на м.г.. С посредничеството на бюрата по труда други 54 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през януари.
 
Общо обявените през януари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 331, което е с 2,7 пъти повече спрямо декември 2017 г.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 243 места в бюрата по труда, като сравнено с декември 2017 г. той е със 155 по-голям. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от дължавното управление (101), преработващата промишленост (44), хуманното здравеопазване и социалната работа, търговията и селското стопанство (по 16) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през декември са заявени 88 работни места – основно по програма „Старт на кариерата”и по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на януари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 428. Техният брой се увеличава с 322 в сравнение с края на декември 2017 г.(през първия месец на годината безработицата традиционно нараства, поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност). Като търсещи работа лица са регистрирани и 187 заети, 49 учащи и 97 пенсионери.
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,1%,при 13,4% през предходния месец.
 
В сравнение с януари 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,0 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за януари 2018 г. е 7,2 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 35,7% /557 безработни лица/, следват общините Главиница - 30,7% /1 026/, Ситово - 28,2% /424/, Алфатар – 23,7% /235/, Дулово– 18,7% /1809/, Тутракан – 10,5% /551/, и най-ниско в община Силистра - 7,9% /1 826/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на януари са 2 682 (41,7%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 68%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са39%, а висшистите –8%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 11%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 390.
 
27 февруари 2018 г.