Комисията по заетост на областно ниво прие проект за държавен план прием в средните училища след 7 клас в регион Силистра

20/2/2018
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с участието на областния управител Ивелин Статев и на неговия заместник Стоян Бонев бе проведено второ в рамките на няколко дни заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие. Началникът на РУО на МОН Силистра д-р Габриела Миткова представи обобщеното предложение за държавен план прием след VІІ клас за 2018-2019 г., включващо 37 паралелки (броят ученици в VІІ клас, които ще кандидатстват, са 863 към 1.12.2017 г.), което е с една повече от миналата година и с пет повече от изпълнения преди една година план.
 
Прием ще бъде осъществен в 20 училища на територията на област Силистра, а извън класирането за държавния план прием е Спортно училище „Дръстър“ Силистра, което е единствено по рода си в Крайдунавска Добруджа. За първи път в приема ще участва преобразуваното Обединено училище „Ив. Вазов“ в с. Зафирово, община Главиница.
 
За втора година приемът е малко по-отворен от рестриктивния прием в предходни години – тази отвореност дава възможност да се изпробват нови стратегии и да се проверят в практиката предложенията на училищата. Запазва се броят на паралелките за 13 училища. Увеличен е приемът с по 1 паралелка в 3 училища: в ПГС „П. Пенев” в град Силистра; в ПГМСС „Н. Вапцаров“ в с. Средище, община Кайнарджа, и в СУ „В. Левски”в град Дулово.
 
Съотношението професионално към профилирано образование по брой паралелки на етапа на планирането е 22 професионални към 15 профилирани паралелки, т. е. 59,5% са професионални паралелки. Това съотношение отговаря на заявените национални и регионални политики за подкрепа на професионалното образование и не е за сметка на прекомерно изтласкване на профилираното образование.
 
Предложението за приема за 2018-2019 г. представлява нарастване на дела на професионалното образование спрямо миналата година. Общо в професионалното образование се предлагат 32 специалности от професии. От тях 13 са от списъка на МОН за очакван недостиг или близки до посочените, т.е. 40,6%от предложените специалности.
 
Нови за областта са 9 специалности от професии: „Селски туризъм“ (СУ в с. Окорш, община Дулово); „Търговия на едро и дребно“, „Съдебна администрация“ и „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ - дуална, в ПГСУАУ Силистра; „Телекомуникационни системи“ и „Автомобилна мехатроника“ (ПГМТ Силистра); „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“ (ПГПТ Силистра); „Електрически машини и апарати“ (ПГС Силистра) – дуална; „Растителна защита и агрохимия“ (ПЗГ Силистра).
 
В 7 училище се предлагат по 2 специалности в една паралелка. За първи път се предлагат паралелки с дуална система на обучение в 2 училища: ПГС „П. Пенев“ в град Силистра (специалност  „Електрически машини и апарати“ – 0,5 паралелка, и специалност „Външни ВиК мрежи“ – 0,5 паралелка); ПГСУАУ „Ат. Буров“ в град Силистра (специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ – 0,5 паралелка).
 
Областният управител обяви в края на заседанието, че планира през м. март работна среща с участието на академичните среди в Силистра, на РУО на МОН, директорите на профилирани училища и на професионални гимназии от региона, както и на работодателските организации, за да бъде обсъден обстойно комплектът от проблеми, свързан с образованието, за да бъдат изказани всички актуални за момента мнения и анализи.
 
По този начин се разчита да се подобри диалогът между различните заинтересовани страни, да се засили доверието между тях, за да се гарантира догодина по това време реален и перспективен държавен план прием. Междувременно на сайта на Областна администрация Силистра - начална страница, след кликване върху зеления банер вдясно (Агенция по заетостта - Анкетно проучване за необходимостта от работна сила) излиза текст, призоваващ да се участва в анкета за проучване на потребностите от работна сила, резултатите от които също ще бъдат взети предвид в бъдеще време.