Областният съвет за развитие Силистра прие доклад за междинна оценка на Областна стратегия за развитие

15/2/2018
В заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Силистра. В него участваха членовете на ОСР или техни упълномощени представители. Представен бе проект на Доклад за междинна оценка (МО) на изпълнение на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Силистра 2014-2020 г. за първите три години на нейното действие и проект на актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия на област Силистра за периода 2018-2020 г. Те са изработени съгласнопо договор между Областна администрация Силистра като възложител, а като изпълнител е „Динамик Салюшънс“ ЕООД – гр. Шумен, чиито представители също присъстваха, за докладват разработката.
 
Проектите на двата материала са публикувани на интернет страницата на  Областна администрация Силистра. Техните автори от дружеството изпълнител представиха основните им аспекти пред присъстващите с помощта на мултимедийна разработка. В нея се съдържа и задълбочен анализ на ситуацията в областта. Откроено за периода 2014-2016 г.: в област Силистра са реализирани 214 проекта на обща стойност над 220 млн. лева, а общото финансово изпълнение на ОСР на етапа на междинна оценка на база на усвоени средства по дейности и проекти е 36,62%. Седемте общини в областта са изпълнили 70% от отчетените проекти, частният сектор – 27%, а НПО и други бенефициенти – 3%.
 
Изтъкнато бе, че това е много добро изпълнение и е съществен напредък в постигане на целите и приоритетите на ОСР в средата на програмния период. Реалното финансово и техническо изпълнение на Областната стратегия вероятно е по-голямо, но не може да бъде измерено точно поради липса на точни данни и/или заради конфиденциалност на информацията за пълния размер на частните инвестиции в местната икономика.
 
Най-голям напредък на етапа на междинна оценка е постигнат при изпълнение на Стратегическа цел 2 - Повишаване на жизнения стандарт на населението чрез създаване на нови работни места, инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно положение – 77 реализирани проекта за 31,5 млн. лева и 65,04% финансово изпълнение. Успешно  и балансирано върви изпълнението на Стратегическа цел 3 - Подобряване на териториалната устойчивост и постигане на балансираност и свързаност в областен, регионален, национален и международен план – 75 изпълнени проекта за около 160 млн. лева или 60,39% финансово изпълнение – най-голям привлечен ресурс за анализирания в междинната оценка период.
 
Като среден е определен напредъкът  в изпълнение на Стратегическа цел 1 - Развитие на конкурентно­способна икономика чрез насърчаване на иновациите във всички сектори и използване на местния потенциал – 62 изпълнени проекта за близо 30 млн. лева и финансов напредък едва 10,23% спрямо заложеното в ОСР.
 
Стратегическите цели за постигане на визията за развитие се фокусират в едни от най-сериозните национални и регионални проблеми – задълбочаване на демографската криза – застаряване на населението, емиграция на млади, образовани и предприемчиви хора, недостатъчна квалификация и слаба заетост на населението в трудоспособна възраст.
 
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – развитие на конкурентноспособна икономика, чрез насърчаване на иновациите във всички сектори и използване на местния потенциал. Стратегическа цел 2: Социално сближаване – повишаване на жизнения стандарт на населението, чрез създаване на нови работни места, инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно положение. Стратегическа ЦЕЛ 3: Териториално сближаване – подобряване на териториалната устойчивост и постигане на балансираност, свързаност, достъпност и опазване на околната среда.
 
За реализация на стратегическите цели, залегнали в документа, е предвиден комплекс от приоритети, мерки и дейности, насочен в няколко основни области на въздействие, както следва: подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на инвестиции, иновации, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт; подобряване на средата на обитаване – по-добра достъпност, свързаност, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и утвърждаване на природното и културното богатство в района; съхранение на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите училище, увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и работа в областта.
 
ОСР Силистра прие с гласуване „Доклад за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“ и „Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Силистра (2014 - 2020 г.)“. Протоколът с приетите решения ще бъде изпратен на членовете на съвета, на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.