КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АВГУСТ 2017 Г.

29/9/2017
Регистрираната безработица в областта намалява за пореден месец
 
През АВГУСТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са383 (броят им е с 31повечеот юли, а в сравнение съссъщия месец на м.г. – с 44 повече).Започналите работа безработни без квалификация са 150, с работническа професия - 132, а специалистите със средно специално и висше образование - 101. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 114. Заетост е осигурена на 88 продължително безработни, както и на 29 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 155 безработни, което надхвърля като брой постъпилите в реалната икономика през същия месец на м.г. с 32. С посредничеството на бюрата по труда други 110 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през август. Общо обявените през август свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 364 (със 75 повече места отколкото през юли).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика значително е нараснало и се изразява в заявените общо 279 места в бюрата по труда (с 94 повече спрямо юли). Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от образованието (67), преработващата промишленост (54), държавното управление (49), административните и спомагателните дейности (23), търговията (22), строителството (14), хотелиерството и ресторантьорството (6), селското стопанство (5) и др.
 
По програми за заетоств бюрата по труда в област Силистра през август са заявени 56 работни места – предимно по ОПРЧР. За 29 места се търсят работници по насърчителните мерки на ЗНЗ, вкл. по чл.51 за наемане на нови работни места на безработни в неравностойно положение. Към края на август в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5684. Техният брой намалява със 134 в сравнение с края на юли.Като търсещи работа лица са регистрирани и 155 заети, 46 учащи и 75 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 12,5%,при 12,8% през предходния месец. (В сравнение с август 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,7 процентни пункта.) На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за август 2017 г. е 6,7 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,4% (536 безработни лица), следват общините Главиница - 28,4% (949), Алфатар – 22,4% (222),Ситово - 21,8% (328/), Дулово– 17,7% (1716), Тутракан – 8,1% (426),и най-ниско в община Силистра - 6,5% (1507).
 
Продължително безработните лица(с престой на борсата над 1 година) към края на август са 2950 (51,9%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%.
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 61%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 56%, хората със средно образование са36%, а висшистите – 8%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 407.
 
29 септември 2017 г.