Работна среща в Силистра по ТГС проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“

21/6/2017
Работна среща по ТГС проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“ по програмата Interreg-Румъния-България бе проведена във Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Проектът е съвместен с партньор – университет от Букурещ/Кълълаш, както и с представители на неправителствения сектор, работещи с бизнеса.
 
По покана на доц. д-р Теменужка Богданова – директор на Филиал Силистра и координатор на проекта, в работната среща участваха представители на държавната и на местните власти – в лицето на Елена Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра, и на Денка Михайлова – зам. кмет на община Силистра. От името на ОблА Силистра Тодор Динков – директор на дирекция АКРРДС, предложи на аудиторията презентация относно функциите на областния управител като орган по заетостта (представителят на държавната власт в областта е председател на Областен съвет за развитие, а към него има Комисия по заетост).
 
Стартиралият проект е насочен към актуална за съвремието ни тема: по-лесен достъп на младите хора до реализация на база на личния им потенциал и на придобития образователен ценз. В резултат на деловата работа – началото й бе дадено със среща на т.нар. колаборативна група, е сайт в интернет, снабден с мобилно приложение, осигуряващ достъп до системите за кариерно развитие.
 
Междувременно на свои форуми студенти ще обменят практики и ще работят по мобилни модели. В работата на срещата участваха проф. д-р Иван Евстатиев от РУ „А. Кънчев“ – ръководител на Център за кариерно развитие, Милена Перчемлиева - директор на дирекция „Бюро по труда“ Силистра, както и експерти от различни администрации. 
 
На 26.01.2017 г. в Университета за селскостопански науки и ветеринарна медицина, Букурещ, Румъния, се състоя среща за предварителното договаряне на Управляващия орган с партньорите по одобрения нов ТГС проект: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth labor mobility”) по Програма Interreg V-A Румъния-България, приоритетна ос 4. Дейностите ще позволят на 5 910 души да получат достъп до инициативи за заетост и мобилност на труда. 
 
Проектът е насочен към общите териториални предизвикателства, свързани с високото ниво на безработицата сред хората с висше образование от двете страни на Дунава. Бенефициенти по проекта са университетски структури – Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и на Университета за селскостопански науки и ветеринарна медицина в Кълъраш, промишлените палати в гр. Русе и в гр. Кълъраш, както и НПО, подкрепящи бизнеса и иновациите.
 
Те ще реализират инициативи за сътрудничество, пазарно ориентирана образователна схема, съвместни интернет базирани инструменти и панаири за работни места и информация за заетостта в трансграничния регион. Филиал Силистра има опит вече в няколко такива проекта. Проектът (с обща стойност 170 934,74 евро) ще инвестира в уеббазирано предоставяне на изчерпателна и официална информация за социално осигуряване, трудово законодателство и данъчни въпроси в България и Румъния.