Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Разград

21/6/2017
 

На 20-ти юни 2017 г. в конферентната зала на хотелски комплекс „Лес” - Разград бе проведено тридесет и четвъртото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), съвместно с Регионалния координационен комитет към него (РКК).

Настоящото заседание бе свикано и открито от г-н Гюнай Хюсмен - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра - Ивелин Статев, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши училища на територията на района, Форум „Гра

На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и Оперативните програми за периода 2014-2020 г.

За заместник-председател на РСР на СЦР беше избран г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново и представител на общините от област Велико Търново с мандат от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район(2014-2020 г.) за 2016 г. Докладът съдържа информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

На заседанието беше обсъден и съгласуван Проект на Актуализиран документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Русе 2017-2020 г., изготвен на база на резултатите от Междинната оценка на изпълнението на Стратегията.

Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи спецификите на провежданата демографска политика в Република България, които са от съществено значение при планиране на мерки за преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие на Северен централен район.

Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.

В края на заседанието областният управителна област Разград г-н Гюнай Хюсмен като председател на заседанието на РСР предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за второто шестмесечие на 2017 г. на областния управител на област Велико Търново.