КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2017 Г.

31/5/2017

 

КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2017 Г.
 
Регистрираната безработица в областта намалява за пореден месец
 
През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 495.Започналите работа безработни без квалификация са 222, с работническа професия - 194, а специалистите със средно специално и висше образование - 79. Близо 40 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 65. Заетост е осигурена на 49 продължително безработни, както и на 30 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 310 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 45 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през април. Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 275.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 267 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (82), хотелиерството и ресторантьорството (69), преработващата промишленост (45), търговията (16), строителството (15) и др. В този период на годината най-търсените в бюрата по труда през април са професиите, свързани с предоставяне на персонални услуги на населението като сервитьори, бармани, камериери, администратори в хотели, спасители, охранители и отговорници на търговски обекти. Следват операторите на машини и на по-квалифицирани работници в промишлеността, продавачи консултанти и т.н.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през април са заявени 8 работни места – предимно по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Към края на април в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6287. Техният брой намалява с 286 в сравнение с края на март.Като търсещи работа лица са регистрирани и 151 заети, 53 учащи и 73 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 13,8%,при 14,4% през предходния месец. (В сравнение с април 2016 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,1 процентни пункта). На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за април 2017 г. е 7,6 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,0% /608 безработни лица/, следват общините Главиница - 31,8% /1 060/, Алфатар – 24,1% /239,Ситово - 23,4% /352/, Дулово – 18,9% /1 826/, Тутракан – 8,9% /464/,и най-ниско в община Силистра - 7,5% /1 738/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 3 151 (50,1%)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%. По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и с по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 43%, а младежите до 29 години – 13%. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 452.
 
29 май 2017 г.