Заключителна за мандат 2013-2016 сесия на областната организация на БЧК в област Силистра

24/2/2017
Областната организация на Български червен кръст в област Силистра провежда днес заключителната си сесия на областното общо събрание за периода 2013-2016 г. с участието на зам. генералния директор Василка Каменова и на главния секретар д-р София Стоименова.
 
Участващите във форума над 20 делегати, представляващи общините от област Силистра, бяха приветствани от заместник областния управител Светлана Великова, която в словото си подчерта значението за гражданите на БЧК, на нейните служители и доброволци, както и на младежката структура, поднасяйки задочно и поздравите на областния управител Петко Добрев.  
 
Председателят на ОбС Силистра д-р Мария Димитрова също приветства червенокръстците, подарявайки им колаж с пролетно съдържание с пожелание за успех. От името на община Силистра, чийто кмет д-р Юлиян Найденов е председател на БЧК Силистра на областно ниво, поздрава поднесе зам. кметът Денка Михайлова, заявявайки, че единството е най-важното в обществото, за да има добри резултати, вкл. и от работата на хуманитарните организации.
 
В доклада на организацията се казва: „Ръководният, управленски и доброволчески състав на БЧК Силистра през мандат 2013-2016 г. трябваше от една страна да отговори на нарастващото социално напрежение, но и да продължи да прилага успешно червенокръстките подходи и методи с цел постигане на по-добра ефективност при покриване на критериите за „добре функциониращо” червенокръстко дружество.
 
В рамките на своя четиригодишен мандат Областния съвет в качеството си на главен изпълнително-разпоредителен орган работи активно и последователно за системно реализиране на  главните насоки на своята дейност, а именно: укрепване капацитета на организацията; повишаване готовността на организацията за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи на местно ниво; популяризиране на хуманитарните ценности и принципи и приобщаване на младите хора; повишаване на здравната култура и утвърждаване на здравословен начин на живот в общността; стабилизиране на финансовото състояние; запазване  авторитета на организацията;  поддържане на добро сътрудничество с местните медии. "
 
На тържествени заседания са наградени над 100 изявени членове и доброволци. По показателя за т.нар. покритие, в област Силистра БЧК има най-голям среден брой членове на глава от населението. Чрез въведената Система за оценка на общинските организации са проведени планираните срещи със седемте общински ръководства и заедно с екипа за оценка, за да анализират обективните външни и вътрешни процеси, оказващи влияние на местните структури, благодарение на което са очертани насоките за последващи дейности. В края на заключителната сесия БЧК Силистра ще избере ново ръководство за следващия мандат до 2019 г.