Читалището в град Белослав кани на краеведска конференция

17/2/2017
Народно читалище „Съзнание 1926“ – гр. Белослав, област Варна, и Дружество на краеведите в област Варна 13 и 14 май 2017 г. от 10,30 ч. за осми пореден път организират национална конференция „Читалищни срещи“. Конференцията се провежда в памет на варненския краевед Алеко К. Константинов (1930-2016), съосновател на Съюза на краеведите в България. Темата тази година е „Ролята на краезнанието за запазване на българските традиции и обичаи 150 години след смъртта на Георги С. Раковски“.
 
Предвидените тематични направления са: • История на българското краезнание; • Читалища и краезнание – добри практики; • Методи на краеведско изследване; • Съвременни тенденции в краезнанието; • Краезнанието в училище; • Краеведски експедиции; • Генеалогия. Желаещите да участват в работата на конференцията трябва да изпратят заявка за участие до 28 април 2017 г. на посочения по-долу адрес.
 
Заявки на телефон: 05112 25 57 или на мобилен 0878 11 86 70. Пълният текст на доклада или съобщението е желателно да бъде оформен съгласно посочените изисквания и по възможност да се изпрати до д-р Росен Гацин на email: gatsin@abv.bg или по пощата на адрес гр. Белослав, П.К.9178, област Варна; ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №7.
 
Докладите и съобщенията ще бъдат поместени в сборник известие на НЧ „Съзнание 1926“, гр. Белослав. След отпечатването му всеки участник ще получи екземпляр. Четенията ще се проведат на 13-14 май 2017 г. в конферентната зала на ет. 2 в Читалище „Съзнание“.
 
Изисквания за оформление на докладите: общ обем на доклада – не повече от 8 стандартни страници (60 знака х 30 реда). формат А4, шрифт TimesNewRoman 14 pt, Linespacing: 1,5 научно звание, степен, име и фамилия на автора, организация, град (село); списък с ползваната литература да бъде изнесен в края на доклада.
 
Всеки участник ще разполага с 15 мин. за представяне на доклада. Средствата за пътни, дневни и нощувка са за сметка на участника или на организацията, която го командирова. Адрес за кореспонденция: 9178 Белослав, област Варна, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №7, Народно читалище „Съзнание 1926“ Ел. поща : gatsin@abv.bg (д-р Росен Гацин, председател на читалищно настоятелство на НЧ „Съзнание - 1926“ – гр. Белослав). Адрес: гр. Белослав, П.К. 9178, община Белослав, област Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 7; E-mail: syznanie@abv.bg , тел. +359 (0) 878 118-670.