В Силистра Областният съвет за развитие прие Областна стратегия за развитие на децата и учениците

16/2/2017
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен съвет за развитие, председателствано от заместник областния управител  Младен Минчев, в което участваха представители на общините от област Силистра, както и членове на комисията от други организации. От името на РУО на МОН докладва за финалната работа по текста на стратегията неговият началник д-р Габриела Миткова.
 
В края на миналата и в началото на настоящата година бяха проведени няколко форума, вкл. заседания на създадени нарочни работни групи, за да бъде оформено окончателното предложение за Стратегията, приета от Областния съвет за развитие, и чието утвърждаване предстои с подпис на областния управител на област Силистра. Протокол от проведеното заседание ще бъде пратен на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 
Като документ Областна стратегия за развитие на децата и учениците е изискване на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка със специфичните образователни потребности на учениците, вкл. прояви на агресия, социални компоненти, реакции при затруднения в образователния процес и др.
 
На базата на областната стратегия, която е за двугодишен период, във всяка от седемте общини в област Силистра, до 30 април на 2017 и 2018 г. местните законодателни органи по предложения на кметовете на общини ще трябва първо да приеме Общинска стратегия, както и план за действие за съответната година. За изпълнението им ще бъде направен мониторинг на областно ниво, изготвен от екип, назначен със заповед на областния управител.
 
Както на областно, така и на общинско ниво, стратегиите за личностно развитие на децата и учениците са на базата на 6 оперативни цели, съобразени с общински анализи. От своя страна плановете ще съдържат мерки по всяка от оперативните цели, разписани по припознати проблеми, характерни за общността,
 
„Няма нужда от дълги и сложни стратегии, тъй като се отнасят за къс период от време; важното е да съдържат ключови моменти с малко на брой дейности, но изпълнени със смисъл и силно въздействие, за да се постига ефект от тях“, заяви в аргументацията си д-р Миткова, началникът на Регионално управление по образование в Силистра, с която се съгласуват плановете, веднага след утвърждаването им от общинските съветници.