КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

2/2/2017
 
Над 220 безработни са постъпили на работа през последния месец на 2016-та
 
През ДЕКЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 226 (с 24 повече в сравнение със същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 86, с работническа професия - 74, а специалистите със средно специално и висше образование - 66. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 49. Заетост е осигурена на 56 продължително безработни, както и на 11 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 60 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 16 безработни от областта са наети по мерки и програми за заетост през декември. 
 
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 125.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 99 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (52), търговията (13), административните и спомагателните дейности (8), селското стопанство, образованието и държавното управление (по 5) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през ноември са заявени 26 работни места.
 
Към края на декември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 533. Като търсещи работа лица са регистрирани и 152 заети, 54 учащи и 73 пенсионери.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,4%,при 13,7%през предходния месец. /В сравнение с декември 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,0 процентни пункта. /На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за декември 2016 г. е 8,0 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 34,9% /544 безработни лица/, следват общините Главиница - 33,6% /1 122/, Ситово - 26,2% /394/, Алфатар – 24,7% /245/,Дулово– 18,5% /1 792/, Тутракан – 9,9% /516/,и най-ниско в община Силистра - 8,3% /1 920/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на декември са 2 987 (с 5 по-малко отколкото са били през ноември)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 67%. 
 
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са41%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 450.
 
30 януари 2017 г.