Обучениe на доброволни формирования от област Силистра към Единна спасителна система по Закона за защита при бедствия и аварии

24/11/2016
В Областна администрация Силистра с участието на областния управител Стоян Бонев и на Паньо Панев – служител по сигурността на информацията, бе проведено обучение на представители от общините в област Силистра на съществуващи или на създаващи се т.нар. доброволни формирования, които действат по Закона за защита при бедствия и аварии.
 
Обучението извършиха служители на Регионална дирекция ПБЗН при ОД на МВР Силистра, вкл. и със задача да представят проектите за изменения, свързани със заплащаното на доброволците и на стандартите за тяхното техническо оборудване.
 
В момента в област Силистра има 4 формирования с общо 46 доброволци в общините Главиница, Кайнарджа, Алфатар, Ситово. Предстои изграждане на структура в община Тутракан. С последните изменения в законодателството в общините с население над 20 000 души, каквато е Силистра, изграждането на доброволно формирование е препоръчително, но не е задължително.
 
Формированията са част от Единната спасителна система в Република България и стават факт в рамките на Национална програма за поетапно изграждане на доброволни формирования, каквито до 2020 г. трябва да има в 2018 български общини (в момента по регистрация   – в 187 с общо 2 584 доброволци).
  
Според статистиката, през 2016 г. в област Силистра са гасени 9 пожара с участието на доброволци в областта, като се наблюдава тенденция на намаляване на случаите, тъй като намалява и броят на овчарите, съответно и на стадата с животни. Формированията, работещи по планове за взаимодействие и на база на графици за дежурства, се изграждат на териториален принцип, но вече е възможно да се случват и по инициатива на юридически лица.
 
Най-често в тях влизат служители на общините, за които са предвидени 6 етапи на обучение. Полагат им се застраховки, както още оборудване (1 000 лева на доброволец) и обучение. За работата на ДФ отговарят кметовете, но всяко от тях има свой ръководител. Освен при пожари, формированията могат да действат и при аварии, земетресения и др. случаи.