Междуведомствена комисия провери есенното състояние на потенциално опасните дунавски диги и язовири в област Силистра

26/10/2016
 
В рамките на няколко дни - от 10 до 13 октомври т.г., назначената от областния управител на област Силистра Стоян Бонев Междуведомствена комисия обследва потенциално опасните водностопански обекти и проводимостта на речните легла в област Силистра.
 
Проверката имаше няколко акцента: проверка на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях; установяване състоянието на проводимостта на речните легла както вътре, така и извън урбанизираните територии, вкл. и на проводимостта на 500-метровия участък след язовирните стени. Елемент от проверката бе и осъществяваният контрол за нерегламентирани дейности в заливаемите зони и в речното легло извън населените места.
 
Сред общите изводи правят впечатление констатациите: сравнително добро е състоянието на 500-метровияучастък след язовирните стени на проверените потенциално опасни водни обекти в настоящия момент; има проводимост, но речните русла на отделни обекти не са почистени, поради което са направени предписания за мерки за привеждане в изправно техническо състояние.
 
Проверените обекти имат изготвени аварийни планове, актуализирани съгласно последните промени в нормативната база. Предписанията за предприемане на необходимите мерки трябва да бъдат осъществени в резултат на взаимодействие между общините, Областно пътно управление Силистра и Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ.
 
Според разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите всички язовири трябва да имат назначени оператори на язовирни стени и на съоръженията към тях.
 
По отношение на Дунавска дига „Тутракан-Бръшлен“ (обект в защитена зона „Натура 2000“) е констатирано, че короната по цялата дължина на дигата е добре почистена; осигурен е транспортен достъп и е възможно преминаването на специализиран транспорт.
 
По-голямата част от сухия и от мокрия откоси са в добро състояние, но почистените през пролетта на 2016 г. участъци са отново обрасли с храстовидна растителност. Крайно заключение: дигата е в изправно техническо състояние и може да изпълнява предназначението си на защитно съоръжение.
 
Дунавските диги „Попина-Гарван" и „Айдемир-Сребърна“ не са в добро експлоатационно състояние, но може да изпълняват предназначението си на защитни съоръжения.
 
В изправност са язовирите „Бабук“ и „Орехов кулак“ край Силистра. Язовир „Антимово“ – община Тутракан, е в изправно техническо състояние, както и язовир „Зафирово-шосето“ в община Главиница. За язовир „Кавака“ се препоръчва ремонт на спирателния кран, вазстановяване на отвоДящия канал и на преливника, както и на общия отводящ канал на 500 м след язовирната стена. Подобни са препоръките и за язовир „Сокол-шосето“.
 
Язовир „Добротица“ в община Ситово е в частично недобро техническо състояние: има нужда от окосяване и от възстановителни дейности. От почистване се нуждаят сервитутът и речното корито на почистения през пролетта участък от бившия „Екарисаж" до бившия „Лесилмаш“) от корекцията на река „Бешовица“ край Силистра.
 
Язовир „Майор Ценович – 1“ в община Силистра е в неработоспособно техническо състояние и препоръката е да се свика експертен съвет за установяване на техническото състояние на обекта, зада се възложи проект за ремонтни работи по водния откос по язовирната стена, основния изпускател и преливника.
 
За язовир „Майор Ценович – 2“: необходимо е да се възложи проект за основен ремонт на съоръжението или да се изведе от експлоатация, поради което е взето решение язовирът да отпадне от списъка на потенциално опасните язовири до извършването на необходимите ремонти и въвеждането му в експлоатация.
 
Язовирът в Ламбриново се нуждае от ремонт на преливника, от отстраняване на филтрацията и от отводняване на петата на сухия откос на язовирната стена. Язовир „Сакаджийка“: препоръка за отстраняване от преливника на свлечени земни маси.