КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТСИЛИСТРА ЗА ЮЛИ 2016 Г.

30/8/2016
Регистрираната безработица в областта намалява са пореден месец през юли
 
През ЮЛИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са259 (с 55 повече в сравнение с броя на започналите работа през същия месец на м.г.). Започналите работа безработни без квалификация са 93, с работническа професия - 94, а специалистите със средно специално и висше образование - 72. Половинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 50. Заетост е осигурена на 53 продължително безработни, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 114 безработни.С посредничеството на бюрата по труда други 34 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юли.
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 271 (с 68 повече в сравнение с юни).
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 133 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от търговията (28), преработващата промишленост (19), административните и спомагателните дейности (9), селското стопанство и образованието (по 8), строителството и хотелиерството и ресторантьорството (по 6), държавното управление (5) и др.
По програми за заетоств бюрата по труда в област Силистра през юли са заявени 137 работни места – по-голямата част от тях по схеми по ОПРЧР.
 
Към края на юли в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6426. Техният брой за пореден месец намалява - с 84 в сравнение с края на юни.Като търсещи работа лица са регистрирани и 135 заети, 67 пенсионери и 45 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,1%,при 14,3%през предходния месец. сравнение с юли 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,4 процентни пункта./На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за юли 2016 г. е 8,2 на сто,изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 36,3% /566 безработни лица/, следват общините Главиница - 32,5% /1085/, Алфатар – 23,2% /230/,Ситово - 23,1% /348/, Дулово– 20,4% /1973/, Тутракан – 11,4% /595/,и най-ниско в община Силистра - 7,0% /1629/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юли са 3200 (с 80по-малко отколкото са били през юни)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са 520, като спрямо юни броят им леко се увеличава с 16, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 319/.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 506.
 
30 август 2016 г.