КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ЮНИ 2016 Г.

29/7/2016
Регистрираната безработица в областта намалява са пореден месец през юни
 
През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 343. Започналите работа безработни без квалификация са 149, с работническа професия - 124, а специалистите със средно специално и висше образование - 70. Надполовинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 67. Заетост е осигурена на 80 продължително безработни, както и на 17 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 198 безработни (като темп броят им е колкото и през май, с 5 по-малко).С посредничеството на бюрата по труда други 33 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юни.
 
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 203.
 
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 159 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (26), търговията и преработващата промишленост (по 24), държавното управление (13), административните и спомагателните дейности (10), образованието (9), хотелиерството и ресторантьорството (7), транспорта и строителството (по 5) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през юни са заявени 38 работни места – по-голямата част от тях по схемата „Младежка заетост” на ОПРЧР.
 
Към края на юни в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 510. Техният брой за пореден месец намалява - с 234 в сравнение с края на май.Като търсещи работа лица са регистрирани и 133 заети, 65 пенсионери и 46 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, е 14,3%, при 14,8%през предходния месец. Всравнение с юни 2015 г.  равнището на безработица е по-ниско с 1,3 процентни пунктаНа база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистриранатабезработица за страната за юни 2016 г. е 8,4 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 37,1% /579 безработни лица/, следват общините Главиница - 32,0% /1069/, Алфатар – 24,0% /238/, Ситово - 23,4% /352/, Дулово– 20,6% /1991/, Тутракан – 11,6% /607/, и най-ниско в община Силистра - 7,2% /1674/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на май са 3 280 (със 129 по-малко отколкото са били през май)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са 504, като спрямо май броят им намалява с 15, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 271/.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 507.
 
28 юли 2016 г.