КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАЙ 2016 Г.

30/6/2016
С над 400 души намалява регистрираната безработица в областта през май
 
През МАЙ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 420. Започналите работа безработни без квалификация са 166, с работническа професия - 167, а специалистите със средно специално и висше образование - 87. Надполовинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 79. Заетост е осигурена на 98 продължително безработни, както и на 30 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 203 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 44 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през май.
Общо обявените през май свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 243.
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 188 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от държавното управление (36), селското стопанство (40), търговията (26), преработващата промишленост (25), строителството (23), транспорта (7) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през март са заявени 55 работни места – по-голямата част от тях по схемата „Младежка заетост” на ОПРЧР.
Към края на май в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 744. Техният брой за пореден месец намалява - с 409 в сравнение с края на април.Като търсещи работа лица са регистрирани и 135 заети, 66 пенсионери и 45 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 14,8%,при 15,7%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с май 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,8 процентни пункта./За май 2016 г. равнището на безработица средно за страната е 8,7 на сто.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 39,4% /614 безработни лица/, следват общините Главиница - 32,6% /1088/, Алфатар – 27,4% /272/,Ситово - 24,0% /361/, Дулово– 20,4% /1978/, Тутракан – 12,2% /637/,и най-ниско в община Силистра - 7,7% /1794/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на май са 3409 (със 154по-малко отколкото са били през април)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 66%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 27%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са 519, като спрямо април броят им намалява с 41, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 311/.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 526.
29 юни 2016 г.