В РИО на МОН в Силистра бе проведе областна работна среща във връзка с обучение и грижа за учениците със специални образователни потребности съгласно новия Закон за предучилищно и училищно образование

17/6/2016
В РИО на МОН в Силистра бе проведе областна работна среща във връзка с т.нар. обучение и грижа за учениците със специални образователни потребности съгласно новия Закон за предучилищно и училищно образование. В нея по покана на началника на Инспектората д-р Габриела Миткова участваха заместник областният управител Младен Минчев, кактои  представители на общините от област Силистра – зам. кметове, директори на дирекции и началници на спхециализирани отдели.
 
Д-р Миткова направи преглед на закона, акцентирайки върху всички важни моменти, вкл. за процедури и дейности, които трябва да извършат общините и местните общински съвети. Както и Областна администрация Силистра, заедно с РИО като координатори на целия процес с държавни измерения.
 
Според Закона областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ във всяка община. Анализът се разработва от общините и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Стратегията обхваща период от 2 години. Областният управител утвърждава стратегията след съгласуване с областните съвети за развитие и с Регионално управление на образованието (сегашен РИО).
 
При разработването на стратегията областният управител осигурява участието на представители на:всяка община; регионалното управление на образованието; регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (бившия Ресурсен център); регионалната здравна инспекция; юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото образование; други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно развитие.
 
Въз основа на областната стратегия се приема общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците, което е и ролята на общините. За изпълнение на стратегията ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие по предложение на кмета на общината след съгласуване с РУО.