Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него

9/6/2016
 
На 8 и 9 юни в конферентната зала на хотел „Дръстър“ в град Силистра бе проведено тридесетото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него. То бе свикано на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и бе водено от г-н Стоян Бонев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Силистра.
 
В заседанието взеха участие представители на министерства, областни и заместник областни управители на областите Велико Търново, Разград, Силистра, Габрово и Русе, представители на общини от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района, представители на Управляващите органи на оперативните програми и Форум Гражданско участие.
 
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район бяха информирани за изпълнението на решение относно Проект на постановление на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления.
 
За заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 1.07.2016 г. до 31.12.2016 г. беше избран г-н Пламен Стоилов,  кмет на община Русе.
 
Членовете на РСР на СЦР обсъдиха и одобриха Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020 г.) за 2015 г., съдържащ информация за общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
 
На заседанието на Съвета присъстващите бяха информирани относно Проект за подкрепа на изоставащите региони в Европа по отношение на иновационните и научно-изследователски стратегии за интелигентна специализация (RIS3). По решение на Европейския парламент и в сътрудничество с ГД „Регионална политика“ на ЕК, на Съвместния изследователски център (JRC-IPTS) към ЕК е възложено да осъществи редица дейности за целенасочена подкрепа на иновационните и научно-изследователски стратегии за интелигентна специализация (RIS3) в регионите на осем държави — членки на ЕС. Основната цел на тези дейности е да се предостави практическа подкрепа за усъвършенстването и прилагането на RIS3 в избрани региони/градове в Румъния, Полша, Унгария, България, Испания, Португалия, Италия и Гърция. В България акцентът ще бъде поставен върху Северен централен район. Продължителността на проекта е 18 месеца - от март 2016 г. до октомври 2017 г.
 
Представителите на Управляващите органи на оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури. Представител на Областен информационен център Силистра представи информация за реализирани значими проекти на територията на област Силистра.
 
В края на заседанието областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев - председател на настоящия форум, предаде на областния управител на област Русе Стефко Бурджиев председателството на Регионалния съвет за развитие  на Северен централен район за второто шестмесечие на 2016 г.