В Силистра - заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на Регионалния координационен комитет към него

8/6/2016

В Силистра е редовното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и на Регионалния координационен комитет към него, ръководено от председателя му Стоян Бонев – областен управител на област Силистра (на ротационен принцип).

 
В дневния ред - доклади и предложения по различни въпроси: информиране на членовете на РСР на СЦР за изпълнението на решение относно Проект на постановление на Министерския съвет за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления.
 
Избор на заместник-председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с мандат от 1.07.до 31.12.2016 г.Представяне, обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение  на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020)за 2015 г.
 
Предварителна информация относно Проект за подкрепа на изоставащите региони в Европа по отношение на иновационните и научно-изследователски стратегии за интелигентна специализация (RIS3). Определяне на лица за контакт.
 
Представяне на актуална информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на Северен централен район.
 
Разглеждане на предложения по материали, свързани с информация за реализирани значими проекти на територията на област Силистра и с предложение за решение на РСР на СЦР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).
 
В програмата е предвидено и посещение на природни, културно-исторически и други обекти на територията на община Силистра.