Заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на човешките ресурси"

6/6/2016
На 3 юни 2016 година бе проведено деветнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Както и петото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, в което участва и областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев.
 
В рамките на заседанието бяха представени: Годишен доклад по изпълнението на ОП РЧР 2007-2013 г. за календарната 2015 г.; Доклад относно проведени одити; Доклад относно извършени проверки на място от Сертифициращия орган – за информация; Годишен доклад по изпълнението на ОП РЧР 2014-2020 г. за календарните 2014 г. и 2015 г.
 
На заседанието на одобрение бяха предложени критериите за избор на операции; Отчет на годишния план за действие за мерките по информация и комуникация на програмата в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за 2015 г.
 
Обсъдени бяха изпълнението на предварителните условия и напредъкът в плана за действие за изпълнение на неизпълнените предварителни условия. Представени бяха също оценка на изпълнението на Инициативата за младежка заетост, както и презентация относно предприетите мерки по опростяване на процедурите по ОП РЧР.