КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2016 Г.

31/5/2016

През АПРИЛ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 542 (с 10 по-малко в сравнение с март). Започналите работа безработни без квалификация са 208, с работническа професия - 220, а специалистите със средно специално и висше образование - 114. Близо половинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 86. Заетост е осигурена на 69 продължително безработни, както и на 28 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 391 безработни, което е с 12 под броя на започналите работа през март. С посредничеството на бюрата по труда други 28 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през април.
 
Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 436.
 
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 346 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейностинай-много свободни работни места са заявени от държавното управление (102), селското стопанство (101), преработващата промишленост (37), хотелиерството и ресторантьорството (24), търговията (23), транспорта (18), строителството (8) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през март са заявени 75 работни места – значителната част от тях по схемата „Младежка заетост” на ОПРЧР. По насърчителнимерки за заетост в бюрата по труда работодатели от областта са обявили общо 15 работни места.
 
Към края на април в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7153. Техният брой за пореден месец намалява - с 445 в сравнение с края на март.Като търсещи работа лица са регистрирани и 144 заети, 69 пенсионери и 46 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,7%,при 16,7%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с април 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,1 процентни пункта./За април 2016 г. равнището на безработица средно за страната е 9,3 на сто.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 40,5% /631 безработни лица/, следват общините Главиница - 33,1% /1106/, Алфатар – 28,5% /283/,Ситово - 26,9% /405/, Дулово– 21,6% /2088/, Тутракан – 13,1% /683/,и най-ниско в община Силистра - 8,4% /1957/.
 
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 3563 (с 15по-малко отколкото са били през март)от всички регистрирани безработни в областта. Над две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 65%.
 
По професионален признакрегистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са39%, а висшистите – 7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са 560, като спрямо март броят им намалява със 75, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 379/.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 580.
 
30 май 2016 г.