КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА МАРТ 2016 Г.

27/4/2016

През МАРТ постъпилите на работарегистрирани безработни от област Силистра са532 (със 173 повече в сравнение с февруари, а съпоставено със същия месец на м.г. броят им е с 31 по-голям). Започналите работа безработни без квалификация са 198, с работническа професия - 232, а специалистите със средно специално и висше образование - 102. Близо 40 на стоот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 97. Заетост е осигурена на 39 продължително безработни, както и на 19 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посреднициса осигурили заетост на първичния пазар на 403 безработни, което надхвърля броя на започналите работа през февруари със 169.С посредничеството на бюрата по труда други 18 безработни от областта са наети по програми за заетост през март.
 
Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 496, което е значително повече от местата през февруари (със 168).
 
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика нараства със 199 в сравнение с февруари и се изразява в заявените общо 461 места в бюрата по труда. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (240), търговията (53), преработващата промишленост и държавното управление (по 49), хуманитарното здравеопазване и социалната работа (6), хотелиерството и ресторантьорството, образованието, строителството и административните и спомагателните дейности (по 5) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през март са заявени 35 работни места – значителната част от тях по схемата „Обучение и заетост” на ОПРЧР, която е за наемане на безработни над 29 години.
 
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7598. Техният брой намалява с 33 в сравнение с края на февруари.Като търсещи работа лица са регистрирани и 143 заети, 68 пенсионери и 39 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 16,7%,при 16,8%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с март 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,8 процентни пунктаЗа март 2016 г. равнището на безработица средно за страната е 9,9 на сто.
 
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 41,9% /654 безработни лица/, следват общините Главиница - 35,5% /1183/, Алфатар – 29,3% /291/,Ситово - 29,2% /440/, Дулово– 21,7% /2104/, Тутракан – 13,9% /727/,и най-ниско в община Силистра - 9,5% /2199/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 59%, с работнически професии – 28%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са40%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 45%, а младежите до 29 години – 8%. /Регистрираните младежи до 29 години са 635, като спрямо февруари броят им намалява със 635, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 387/.
 
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 611.
 
27 април 2016 г.