Личните карти ще могат да съдържат данни за електронна идентичност

20/4/2016
 
Правителството одобри промени в закона за българските лични документи, с които се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат данни и удостоверения за електронна идентичност и квалифициран електронен подпис. Законопроектът, който ще бъде предложен за приемане от Народното събрание, е систематично свързан с нормативната уредба за електронната идентификация и удостоверителните услуги в националното и европейското право (Регламент ЕС 910/2014) и е съобразен с възприетите в държавите-членки стандарти и добри практики.
 
Законопроектът не налага задължителна смяна на личните карти – тя ще става поетапно, при изтичане на настоящите. По данни на МВР всяка година, поради изтичане на срока, загуба или навършване на 14-годишна възраст, се издават по около 600 000 лични карти, като в някои години се очаква този брой да нарасне до 1 600 000.
 
Предвидена е възможност на електронния носител на информация в личната карта да се записват и биометрични данни на лицето, в отделен защитен сегмент на носителя, съгласно препоръките на Международната организация по гражданско въздухоплаване, ако в заявлението за издаване лицето е заявило желание за това.
 
С цел използване на електронната идентификация от максимално голям брой граждани, законопроектът изрично урежда наличието на електронен носител на информация (чип) в личните карти. Предвидено е заявяването на желанието да се ползва електронна идентификация да става според правилото на изричния отказ, като така се гарантира правото на избор на българските граждани. По този начин се създават условия услугата да се ползва от значителен брой лица, което ще има позитивен ефект върху изграждането на електронното управление, отварянето на институциите към гражданите и достъпа до електронни административни услуги.
 
Като допълнителна мярка за постигане на масова употреба на електронната идентификация и с оглед на техническите възможности на електронните носители, законопроектът регламентира използването на електронна идентификация и в международния паспорт. Записването на удостоверения за електронна идентичност и електронен подпис става само ако гражданинът е заявил изрично желание за това. Макар идентификацията с паспорт за целите на електронното управление да е подход, който никоя друга държава не използва, възможността за това може да бъде полезна на българските граждани, особено на живеещите или пребиваващите в чужбина.
 
Законопроектът разширява възможностите за подаване на заявления за издаване на документи по електронен път като добавя използването на електронната идентификация като алтернатива на квалифицирания електронен подпис. Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2018 г., когато МВР ще има техническа възможност за издаване на лични документи с електронен носител.