Променят се правилниците за прилагане на законите за собствеността и ползването на земеделските земи и за опазване на земеделските земи

20/4/2016
 
Правителството одобри изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Измененията следват одобрените промени в законодателството.
 
В Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е прецизирана процедурата за установяване на границите на земеделските имоти, предхождаща издаването на решение за възстановяване правото на собственост в случаите, когато правото на възстановяване е признато с влязло в сила решение на общинската служба по земеделие или със съдебно решение. Регламентиран е редът за подписване на решенията на общинските служби по земеделие. Предвидена е възможност проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите и напоителните канали, които не функционират, да бъдат предоставени по заявление на ползвателите. То трябва да бъде подадено до председателя на комисията, ръководеща процедурата по създаване на масиви за всяко землище.
 
За имотите с начин на трайно ползване „пасища”, „мера” и „ливади” към заявлението трябва да се прилага документ от РИОСВ, в който е посочено, че имотът не попада под забраните и ограниченията, разписани в заповедите за защитени зони по смисъла на законите за биологичното разнообразие и за защитени територии или от плановете за управлението им.
 
Въведена е промяна във формулата, по която се изчисляват сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения в бившите стопански дворове. Изменя се и начинът на определяне на началната тръжна цена, при която земеделските земи в бившите стопански дворове се предлагат за продажба, като е определено, че началната тръжна цена се изготвя по пазарен механизъм.
 
В изменението на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е определен редът, по който ще се осъществява придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за случаите в които земята е общинска.
 
Съгласно измененията, свързани с процедурата за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидени за застрояване с общ устройствен план, както и такива, отдадени на концесия с решение на МС, отпада първият етап – утвърждаване на площадка или трасе за проектиране.