Правителството прие стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

20/4/2016
 
Министерският съвет прие Стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година. Те са съобразени с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. и с прогнозните размери на минималната работна заплата.
 
Разчетени са необходимите средства за финансиране на общинските училища и е предвидено увеличение на текущите разходи с 0,7 млн. лв. спрямо 2016 г. за прогнозното повишаване на минималната работна заплата на персонала в детските градини и в училищата, за ръста на осигурителните вноски за ДОО от работодателя и за финансиране на целодневната организация на учебния ден в VIIклас. За финансирането на тези нормативни промени са необходими 27,5 млн. лв., като 26,8 млн. лв. от тях са осигурени за сметка на намалението към 01.01.2016 г. с 10 069 деца в детски градини, със 7027 ученици в различните форми на обучение и с 548 ученици в общежития съгласно информационната система на МОН.
 
Средствата за социалните дейности в общините се завишават с 11,0 млн. лв. спрямо ЗДБРБ за 2016 година. Предвидени са средства за осем центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Русе, Търговище и Столична община.
 
Въвежда се нова социална услуга – дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. С 10% се увеличават размерите на стандартите за специализираните институции и за социалните услуги от резидентен тип за лица с ментални увреждания (умствена изостаналост, психични разстройства и деменция), с 15% - за център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. Местата в специализираните институции се намаляват с 369, а местата за социалните услуги, предоставяни в общността, се увеличават с 487.
 
Стандартът за читалищата се увеличава с 3% и е предвидено повишаване на субсидираните бройки с 80 във връзка с новорегистрирани читалища и разкриване на нови дейности в съществуващите. Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.