Диференцират се някои стандарти за финансиране на държавните културни институти в сценичните изкуства

20/4/2016
 
Правителството направи промяна в ПМС 31/2016 за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
 
С изменението се разделя стандартът за финансиране на драматичните и на драматично-куклените театри поради различния обем на дейност на творческите и на техническите екипи. За драматичните театри се запазва действащият стандарт (по 2,50 лв. за 1 лв. приходи), а за драматично-куклените театри се предлага да бъдат диференцирани приходите от реализиран драматичен (по 2,50 лв. за 1 лв. приходи) и куклен продукт (по 3 лв. за 1 лв. приходи).
 
Създава се нова група „Театрално-музикални продуцентски центрове“, при която също се предлага стандартът да бъде диференциран чрез приходите от реализиран музикален (по 6 лв. за 1 лв. приходи) и театрален продукт (по 2,50 лв. за 1 лв. приходи).
Чрез промените се очаква да бъде постигнато по-голямо многообразие на предлаганите продукти, усъвършенстване на мениджмънта и увеличаване на броя на зрителите.
 
Новият начин на изчисление на полагащата се субсидия – на базата на реално реализирани приходи от продажба на билети, беше въведен от средата на 2015 г. Чрез него бяха преодолени някои от установените слабости във финансирането на държавните културни институти от сценичните изкуства, създадоха се условия за пълна прозрачност при определяне размера на субсидията и се създадоха условия за навременен контрол върху дейността и финансовите резултати на институтите.