Областните администрации са основен елемент в интегрираната рамка на електронното управление

1/4/2016
 
Наскоро областният управител на област Силистра Стоян Бонев участва в поредната Годишна среща на областните управители в Република България. На нея са разгледани промени в нормативната уредба – Закона за водите, Закона за държавната собственост, Закона за опазване на земеделските земи и др. 
 
На тяхното внимание са били и въпроси, като изработката на областни здравни карти, стратегията за децентрализация в местното самоуправление, както и предложението за въвеждане на интегрирана информационна система за областните администрации, финансирана от Оперативна програма „Добро управление“.
 
Областните администрации са основен елемент в интегрираната рамка на електронното управление. Развитието на електронното управление и електронните услуги на публичния сектор са изведени като хоризонтални политики, включени в НПР „България 2020“. 
 
В същото време това е основният механизъм за повишаване на доверието и удовлетвореността на обществото по отношение на администрацията, постигането на прозрачност в действията й, както и обективен инструментариум за мониторинг и контрол, включително превенция на измами и корупционни практики. 
 
Съгласно Индекса за готовност за въвеждане на е-правителство на ООН България е на 60-о място от 190 страни. Приета е нова Стратегия за развитие на електронното управление 2014-2020. Електронното управление допринася за установяване на отворени и гъвкави отношения между администрацията – с гражданите и бизнеса. 
 
Това води до постоянно подобряване на административните услуги и увеличаване на обществената им стойност, което е основа за изграждане на икономика, основаваща се на знанието. 
 
Областните администрации се явяват основно звено на интегрираната рамка за електронно управление, като извършват редица контролни функции по отношение на общините, които изискват време и специфичен ресурс. Налице е схема на инфраструктурата и списък на услугите в готовност за реализиране, както на ниво областна управа, така и във федериран правителствен аранжимент.  
 
Реализацията на тези индикативни услуги демонстрира един от възможните подходи за осигуряване на интеграция между различните документо-оборотни системи (осигуряване на оперативна съвместимост) и комуникация между ведомствата, участници в процеса по обработка на заявленията (синхронизация между системите), без да се нарушават съществено технологичните процеси в администрациите. 
 
Видове услуги  (бел.-към този момент 8 от областните администрации са изразили готовност за тяхното внедряване): е-Безхартиени и неприсъствени заседания на Областната администрация: подпомагане на общинските съвети при организиране на работата и процесите по вземане на управленски решенияе; е-Разпределение на „Такса битови отпадъци“: обслужване на  общинските администрации на територията на областта с предоставяне на нов подход при сформиране на данък „Такса смет“, поощряващ събираемостта. 
 
И още: е-Валидиране на основанието на административните актове на общинските съвети: подпомага упражняването на контрол на областната управа върху законосъобразността на взетите от страна на общинските администрации решения на база нормативните актове, на които те се основават; е-Обществени поръчки: осигуряват по-голяма прозрачност, ускорени процедури и по-голяма конкуренция; е-Разплащания: гарантират ускоряване на процеса на обработка на разплащанията; е-Референдум: осигурява поделена обществена отговорност към проблемите на администрацията. 
 
В този списък може да се добавят и реализираните индикативни услуги в проект „Пилотна интеграционна система за електронна област“, реализиран през 2006 година: е-Издаване на дубликат от акт за раждане, на акт за граждански брак, на препис извлечение от акт за смърт; е-Искане за издаване на виза за проектиране; е-Заявление за закупуване на тръжни документи за обществени поръчки.