КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ФЕВРУАРИ 2016 Г.

31/3/2016

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

 
 
Над 130 повече са започналите работа в реалния сектор в областта през февруари
  
През ФЕВРУАРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 359 (по-малко в сравнение с януари, когато значителен брой безработни започнаха работа по програми за заетост, най-вече младежи по схемата „Обучение и заетост на млади хора” на ОПРЧР). Започналите работа безработни без квалификация са 153, с работническа професия - 130, а специалистите със средно специално и висше образование - 76. Половинатаот устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 106. Заетост е осигурена на 45 продължително безработни, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 234 безработни, което надхвърля броя на започналите работа през януари със 137, а в сравнение със същия месец на м.г. започналите работа са със 73 повече.С посредничеството на бюрата по труда други 53 безработни от областта са наети по програми за заетост през февруари.
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 328, което е значително по-малко от местата през януари (с 278), като разликата е от по-големия брой заявки за работна сила по програми за заетост през първия месец на годината.
През месеца и търсенето на работна сила в реалната икономика нараства повече от два пъти в сравнение с януари и се изразява в заявените общо 262 места в бюрата по труда (броят им е с 54 по-голям и от този през февруари м.г.). Увеличават семестата в сезоннозависимите дейности. Повечето от тях са от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (78), преработващата промишленост (49), държавното управление (36), търговията (27), хотелиерството и ресторантьорството (14), хуманитарното здравеопазване и социалната работа (12), образованието и строителството (по 9).
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през февруари са заявени 66 работни места – по-голямата част от тях по схемата „Младежка заетост” на ОПРЧР,.
Към края на февруари в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 7631. Техният брой се увеличава с 41 в сравнение с края на януари.Като търсещи работа лица са регистрирани и 146 заети, 68 пенсионери и 37 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 16,8%,при 16,7%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с февруари 2015 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,9 процентни пункта./За февруари 2016 г. равнището на безработица средно за страната е 10,0 на сто.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 40,1% /626 безработни лица/, следват общините Главиница - 35,4% /1181/, Ситово - 31,8% /479/, Алфатар – 27,2% /270/,Дулово– 21,6% /2090/, Тутракан – 15,1% /791/,и най-ниско в община Силистра - 9,5% /2194/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 52%, хората със средно образование са 41%, а висшистите –7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 46%, а младежите до 29 години – 9%. /Регистрираните младежи до 29 години са 737, като спрямо януари броят им намалява с 41, а в сравнение със същия месец на 2015 г. броят им  намалява с 331/.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 580.
30 март 2016 г.