Приета е актуализираната пътна карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление

23/3/2016
 
Министерският съвет прие актуализирана пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2015-2020 г. Документът надгражда заложените цели в първоначалния вариант, през май 2014 г. и отразява приоритетите в програмата на правителството, развитието на проектите по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г., новите потребности и предизвикателства, пред които се изправя електронното управление в България, както и новата нормативна уредба и стратегически документи в Европейския съюз.
 
Приоритетните проекти за 2016-2017 г. предвиждат надграждането на съществуващи информационни системи на администрациите, които предоставят най-големия обем административни услуги – министерствата на правосъдието и на вътрешните работи, Агенцията по вписванията, Агенция „Митници”, Агенцията за обществените поръчки и др. През втория етап от реализацията на Стратегията се очаква електронизиране на най-често използваните административни услуги, които са насочени пряко към гражданите и бизнеса, електронизиране на процесите на най-често използваните комплексни административни услуги, изцяло използване на услугите на електронната идентификация и електронна авторизация от участниците в процесите на електронното управление.
 
Документът е приет на вносител.