До края на годината ще бъдат публикувани в отворен формат 304 набора от данни

23/3/2016
 
Правителството одобри Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Списъкът съдържа 304 набора от данни (регистри, списъци, статистики и др.), които ще бъдат публикувани по график до края на 2016 г. на Портала за отворени данни (www.opendata.qovernment.bg), на който към момента 43 организации от обществения сектор са публикували 141 набора от данни от обществено значение.
 
Отворените данни представляват публичната информация, която е публикувана в отворен, машинночетим формат, позволяващ нейната повторна употреба за търговски или нетърговски цели. Въвеждането на инициативата за отворените данни е продиктувано от липсата на пълноценен достъп на гражданите и бизнеса до публичната информация, притежавана от обществения сектор.
 
Част от наборите от данни, които ще бъдат публикувани в отворен формат през 2016 г. са: списък на лечебните заведения за болнична помощ, лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване, регистър на имоти държавна собственост, областна транспортна схема, списък на училища, детски градини и обслужващи звена, данни за качеството на атмосферния въздух, списък с всички бюра по труда на територията на България; справка за броя на групите в детските градини, сборен баланс на пенсионните фондове, пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България, общ доход на домакинствата по източници на доходи и години (средно на домакинство), централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност.
 
Публикуването на публичната информация в отворен формат значително подобрява достъпа до публичната информация и нейното повторно използване за нетърговски и търговски цели (като създаване на иновативни бизнес услуги, нови компютърни и мобилни приложения и др.). Повишава се прозрачността на администрацията и се засилва участието на гражданите в управлението.