Приет е годишният план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия

23/3/2016
 
Правителството прие плана за 2016 г., в който са конкретизирани мерките за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия. В него се залага на превенцията и координираните действия на административните структури за овладяване и преодоляване на последиците от бедствията, защитата на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности. 
 
Основните дейности в годишния план са оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария и геоложки риск, довършване на картирането на заплахата и риска от наводнения и разработване на планове за управление на този риск, подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия, както и даването на повече знания в тази област в системата на средното образование.
 
Средствата за изпълнение на плана са държавният и общинските бюджети и структурните фондове на ЕС.