Определен е редът за осигуряване на безплатни учебници и помагала в детски градини и училища

23/3/2016
 
Правителството прие постановление в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, с което се определя редът за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Решението произтича от държавната политика за улесняване на достъпа до образование, по-пълното обхващане и задържане на учениците в училище, както и за насърчаване на участието в образователния процес.
 
За безвъзмездно ползване се предоставят познавателни книжки по образователните направления за децата в задължителна предучилищна възраст, учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети за учениците от Iдо VIIклас. Предоставят се също учебници или учебни комплекти по общообразователните учебни предмети, отпечатани на брайлов шрифт, за учениците от Iдо XIIклас с нарушено зрение, както и учебници по специалните предмети за учениците със сензорни увреждания от I до XII клас.
 
За осигуряване на обучението по български език в европейските училища се осигуряват познавателни книжки и учебници по български език и литература за учениците до VIIклас. Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти ежегодно се планират по бюджета на Министерството на образованието и науката.