Прессъобщение за 29-ото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, проведено в Областна администрация Силистра

18/3/2016
На 18 март 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра се проведе 29-ото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). На основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие то бе свикано и водено от областния управител на област Силистра Стоян Бонев като председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.
 
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Велико Търново, Габрово, Русе и Силистра, от заместник-областен управител на област Разград; представители на общините от областите в Северен централен район; представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения на територията на района (РУ „А. Кънчев“ – Русе, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, и СА „Д. Ценов“ - Свищов), Фонд ФЛАГ, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ при Министерство на икономиката, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на Централното координационно звено при Министерски съвет.
 
Регионалният съвет за развитие СЦР актуализира своите представители в Комитетите за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Добро управление“ и Програмата за развитие на селските райони.
 
Определени бяха и представителите на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и в Управляващия комитет по проект „Разработване на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.”.
 
Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова представи опита и дейността на Фонда, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансови инструменти (Jessica, Фонд на фондовете и др.).
 
Членовете на Съвета бяха информирани за дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и за възможностите за подпомагане на бизнеса. Експерт от Министерството на икономиката представи Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“.
 
На заседанието беше представена и актуална информация относно Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Присъстващите бяха информирани за основните моменти в Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и за отражението им върху финансирането и управлението на проекти.
 
РСР на СЦР подкрепи декларация за промени в проекта за ПМС на МС на Република България за Условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления. Декларацията е по инициатива на Русенския университет и има подкрепата на другите два ВУЗ-а в СЦР – във Велико Търново и Свищов. Декларацията е на вниманието на МС, МОН и на ресорната постоянна комисия в парламента, като с нея се иска удължаване на срока за обществено обсъждане на проекта за постановление.