Правителството предлага промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

16/3/2016
 
Правителството ще предложи на Народното събрание промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Промените целят да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната.
 
Предвижда се преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта да се извърши от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с минимален финансов ресурс, като е регламентирана облекчена процедура. Със създаването на кадастрална карта за повече от 90% от територията на страната обслужването на гражданите с кадастрална информация ще се съсредоточи в един административен орган, което ще доведе до унифициране в предоставяните услуги и в заплащането им. Дават се правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър в извършването на административното обслужване.
 
Ще се осигури пълноценна предпоставка за реализиране на заложените в Закона за кадастъра и имотния регистър цели за създаване на единен поземлен регистър, представляващ основа на имотния регистър. С предлаганите законодателни промени се въвеждат нови правно-технически решения, с които да се поддържа и развива адекватно ниво на интеграция между двете геореферирани бази данни – кадастър и имотен регистър. Улеснява се процесът по създаване на предварителни имотни партиди и на имотни партиди, което е предпоставка за плавния преход от поименна система към система на имотни вписвания.
 
Измененията и допълненията в Закона за кадастъра и имотния регистър в частта „Кадастър” налагат мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането им. Необходимите средства са за обезпечаване на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта – офис оборудване, компютри и обучение, надграждане на информационните системи, осигуряване на лицензи и сървъри, възнаграждения и осигуровки за персонал. Законопроектът не налага мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за прилагането му в частта „Имотен регистър”.
 
Увеличението на разходите ще бъде компенсирано изцяло от увеличението на приходите, тъй като в резултат на извършваните промени се предвижда постепенно пропорционално нарастване на приходите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Предимство на законопроекта е, че ще се прилага в рамките на съществуващата и утвърдена институционална структура на държавата и ще се опира на добре усвоени правни норми от агенцията, която е прилагащият орган.
 
В резултат от приемането и последователното прилагане на предлаганите промени може да се очаква по-нататъшно развитие на системата от услуги, предлагани от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.