Правителството прие осем наредби, които запазват постигнатото високо ниво на защита на потребителите

10/3/2016
 
Министерски съвет прие осем наредби, които създават задължение към всички икономически оператори (производители, вносители и дистрибутори) да поддържат регистри с данни за всяко лице, което им е доставило, както и за всяко лице, на което са доставили даден продукт. Това значително ще подобри възможностите за проследяване във веригата на разпространение, което е особено важно за намирането и отстраняването от пазара на несъответстващи продукти. Наредбите не въвеждат нови изисквания към съответните продукти и запазват вече постигнатото високо ниво на защита на потребителите и професионалните ползватели на тези продукти.
 
Приетите наредби са:
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера;
-         за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
 
Новите наредби предвиждат по-ясно и пропорционално разпределение на задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пазара. Това ще улесни разбирането и спазването на тези задължения от страна на икономическите оператори и ще помогне за по-ефективен контрол от страна на органите за надзор на пазара. Така ще се постигне и намаляване на нелоялната конкуренция от страна на икономическите оператори, които не спазват правилата.
 
С правителственото постановление в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на европейски директиви и се отменят действащите наредби за същите продукти.