Европейско финансиране на румънско-български културен проект със силистренско участие

9/3/2016
В Министерството на културата бе подписан договор за европейско финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020/Интеррег V-A Румъния – България, за изпълнението на проект със заглавие Организация, управление и маркетинг на общото културно наследство между България и Румъния“ на Министерството на културата, на стойност 1 297 423,74 евро.
 
Целта на проекта е културното наследство да се превърне в източник на устойчив, икономически и социален растеж. Предвижда се проучване и разработване на база данни за всички ресурси и културни продукти в региона. По този начин общото културно наследство между двете страни ще бъде част от интегрирана система, обслужваща обща организация и управление и на всички ресурси (материално и нематериално наследство), градските структури за развитие и естествени среди, включени в НАТУРА 2000.
 
На церемонията присъстваха заместник-министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова, Стоян Бонев - областен управител на област Силистра, Расван Замфир – началник сектор „Договаряне” в Регионалния офис в Кълъраш за Трансгранично сътрудничество България  – Румъния и Ангел Ангелов – директор на дирекция  Европейски програми и проекти" в Министрество на културата на Република България.
 
Също тези дни в Областна администрация Силистра се проведе среща с представители на Румъния във връзка с възможностите да продължат взаимодействията между двете страни по реализарането на взаимно полезни проекти.
По публикация в сайта на Министерство на културата на Република България