Общо събрание на Асоциация "В и К" Силистра

2/3/2016
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на общото събрани на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра. То бе ръководено от неговия председател Стоян Бонев – областен управител на област Силистра.
 
В работата на заседанието взеха участие представители на общините от област Силистра, управителят на „В и К“ ООД Силистра Васил Боранов, двама представители на МРРБ и главният секретар на Асоциация „В и К“ Силистра Мая Хараланова.
 
Разгледани бяха точките от дневния ред, по които бяха взети следните решения: приети бяха Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и Отчет за дейността на Асоциация „В и К“ Силистра също за изминалия период.
 
Приет бе бюджет за настоящата година. Утвърдено бе и решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК-услуги на потребителите по реда на Закона за водите със съществуващия ВиК-оператор – „Ви К“ ООД Силистра, като подписването бе осъществено в края на заседанието
 
Асоциациите по В и К са създадени в изпълнение на законодателството, за да постигнат поставената цел, като една от стъпките е подписването на договор между Асоциация „В и К“ и определения ВиК-оператор. През последните две години са подготвени необходимите документи и са осъществени предвидените процедури. Междувременно местните власти чрез общинските си съвети са обсъдили и взели необходимите решения за осъществяване на акта по подписване на договора.