Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност

24/2/2016
 
Отпада задължението за представяне на решение на ТЕЛК/НЕЛК за отпускане на пенсия за инвалидност, тъй като експертните решения се изпращат по служебен път. Промяната се прави в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С измененията се съкращава и с един месец срокът в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, са длъжни да отстранят нередностите. От два месеца, той става един месец. По отношение на пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередностите е 2 месеца. Правителството одобри промени в още пет други наредби.
 
С измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица изрично се посочва, че видът на осигуряването може да се променя от самоосигуряващите се лица за всяка календарна година. Това може да става, ако е подадена декларация по утвърден образец от 1 до 31 януари на съответната календарна година. Друго допълнение в наредбата е свързано с включване на доходите от работа по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при определяне на сбора от осигурителните доходи за лицата, които подлежат на осигуряване на различни основания.
 
В Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица се регламентира начинът, по който се процедира в случаите, когато документите, които удостоверяват осигурителен стаж и/или доход от друга държава, не съдържат всички необходими данни за изчисляване размера на обезщетението, поради което е необходимо те да бъдат изяснени служебно с компетентната институция от другата държава. До постъпване потвърждението на липсващата информация, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица ще се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните, които се съдържат в Регистъра на осигурените лица в Националния осигурителен институт. Изменят се и приложенията към Наредбата във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2016 г., съгласно които могат да получават парични обезщетения за безработица само хора, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в България или пенсия за старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168, изплащана от частните пенсионноосигурителни дружества.
 
В Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се конкретизират условията за отпускане на парична помощ при смърт. Уточнява се, че за да бъде отпусната парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице е необходимо да са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът за внасянето им. Това е така, тъй като само при внесени осигуровки, починалият попада в кръга на осигурените лица и съответно – наследниците му могат да получат паричната помощ при смърт.
 
С промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се уеднаквява режимът за освобождаване от внасянето на осигурителни вноски при изплащане на обезщетения, възнаграждения и др., предвидени в останалите закони – Кодекс на труда, Закон за държавния служител и др.
 
Във връзка с отмяната на издаването на осигурителни книжки е отменено изискването окончателният размер на месечния осигурителен доход за съответната година да се вписва в осигурителните книжки на лицата. С измененията в Наредбата за осигурителните каси отпада задължението на осигурителните каси да снабдяват с осигурителни книжки самоосигуряващите се.