Представена е първата концепция за операция в подкрепа на предприемачеството и стартирането на собствен бизнес

22/2/2016
В края на миналата седмица в София се проведе четвъртото (извънредно) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР ) с участието на Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, както и на представители на Европейската комисия. Във форума се включи и областният управител на област Силистра г-н Стоян Бонев, член на Комитета по наблюдение.
 
Разгледана е първата модификация на оперативната програма, която не засяга стратегията, обхвата, инвестиционни приоритети и финансовия ресурс на Програмата, а разписването на новите възможности по прилагане на финансови инструменти при предоставянето на помощта, както и включването на държавно дружество „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД като допустим бенефициент.
 
ОПРЧР е първата оперативна програма в България, одобрена от ЕК, но и първата с акредитация на системите си за управление и контрол и така първа получи транш от възстановени средства. Изразена е увереност, че Управляващият орган ще продължи с добрия темп на програмиране на новите схеми и България ще обърне особено внимание по прилагане на мерки срещу дълготрайната безработица, защото по последни данни в Европейския съюз без препитание повече от 12 месеца са над 12 млн. безработни лица.
 
На заседанието са представени данни за напредъка по изпълнението на програмата – програмирани 51% от средствата, обявени процедури за 33% от бюджета на програмата и сключени договори за 510 млн. лева, както и обсъдени нови операции – за подобряване контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по руда".
 
Отбелязано е използване на транснационални партньорства за въвеждане на социални иновации, партньорски подходи за намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения и др. в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията.
 
Първа концепция за операция в подкрепа на предприемачеството и стартиране на собствен бизнес беше представена от зам.-министър Русинова: „Новост за програмния период е, че този инвестиционен приоритет ще се реализира чрез прилагането на финансов механизъм, различен от предоставянето изцяло на безвъзмездна финансова помощ. Така ще може да се осигури комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реална стопанска дейност”.
 
Стартът на операция ще зависи от готовността за прилагане на финансовите инструменти на национално ниво, въпреки това Управляващият орган започва с разработването на схемата, по която ще се предоставя помощ и подготовка на безработни и заети лица за планиране, и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.
По http://esf.bg/