Променят се Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

23/12/2015
 
Министерският съвет прие изменения и допълнения на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те се правят във връзка с въвеждането в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и кореспондират и с някои изисквания на Закона за счетоводството, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
 
С Постановлението се изменя наименованието на стандартите – национални счетоводни стандарти. Значително са допълнени Общите разпоредби. В съответствие с изискванията на директивата са изменени Счетоводен стандарт №1 – Представяне на финансовите отчети, и Счетоводен стандарт №27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерните предприятия. Приет е и нов счетоводен стандарт №42 – Преминаване за първи път към национални счетоводни стандарти.
 
Стандартите дават насоки за отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите на предприятията. Като общ очакван резултат от прилагането им се очаква намаляване на разходите на микро- и малкия бизнес за счетоводни и консултантски услуги поради опростяване на изискванията за счетоводната отчетност на тези предприятия.