Увеличават се отпусканите от държавата средства за музеи, галерии и библиотеки

23/12/2015
 
Правителството одобри промени в решението си за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. На 10 млн. лв. се увеличават стойностните показатели на стандартите за финансиране на дейностите в сферата на музеите, художествените галерии и библиотеките.
 
За 2016 г. в сферата на културата се въвеждат стандарти за финансиране и на държавните музеи, художествени галерии и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Във връзка с направените промени в Закона за закрила и развитие на културата, от 1 януари 2016 г. тези културни институти преминават към нов модел на финансиране по стандарти и прилагат система на делегиран бюджет.
 
По този начин се гарантира синхронизиране на националната културна политика в сектора, уеднаквяване на регулациите и създаване на възможности за по-голяма самостоятелност и мотивация на работещите в музейното дело за популяризирането на националното културно богатство.
 
Държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело съхраняват и експонират най-значимите културни ценности и притежават най-многобройните и ценни колекции. Тези национални институти развиват своята дейност на територията на цялата страна, оказват методическа помощ на останалите музеи и библиотеки и са с най-големи отговорности пред обществото по отношение на опазване и представяне на културното наследство и изобразителните изкуства.