Областният съвет за развитие избра членове в Регионалния съвет и прие Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра за 2016-2020 г.

15/12/2015
 
В Областна администрация Силистра се проведе заседание на Областния съвет за развитие с участието на неговите членове – председатели на общински съвети и кметове на общини, както и представители на социалните партньори – синдикати и работодателски организации.
 
Кметовете на две от общините в областта – д-р Юлиян Найденов – Силистра, и д-р Димитър Стефанов – Тутракан, бяха избрани съгласно Закона за регионалното развитие за членове на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране.
 
Обсъдена и приета бе Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра (2016-2020), чийто проект бе публикуван на сайта на Областна администрация Силистра. Той бе представен от координаторите Галина Костова и Диана Христова от Агенцията за социално подпомагане. На тях за подготовката на мониторинговите доклади, както и на общинските координатори, предоставили данните за стратегията, областният управител Стоян Бонев благодари за активното участие и за свършената работа.
 
Стратегията е създадена от екип, определен със заповед на областния управител от февруари т.г. на база на анализа на ситуацията и на потребностите на рисковите групи в област Силистра, съгласно националните приоритети в следващия програмен период и в унисон с финансовите възможности на държавата, на общините и на т.нар. смесена подкрепа.
 
В обсъждането са взели участие представители на социалните звена, на регионалните структури на министерствата, неправитествения сектор и работодателските организации. Стратегията е съобразена с географската специфика на общините и е подчинена на една обща и шест подцели въз основа на определена визия.
 
Определено е и нейното съдържание: „Визията на настоящата Стратегия се основава на разбирането, че защитата на правата и създаването на възможности за по-добър живот на възрастните хора и децата в риск може да бъде постигнато чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни социални услуги, съобразени с реалните потребности на хората и общността. Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и тези за правата на детето. Основната ценност е всяко човешко същество с неговата уникалност и потенциал за реализация, независимо от етническа принадлежност, пол, възраст, увреждане, социално положение.“
 
В документа две са приоритетните направения: възрастни и стари хора в риск; деца и младежи в риск. В него има принципи и подходи за планиране, както и корелация с националните приоритети относно социалната политика в България.
 
В заключенията за изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.) правят впечатление няколко факта. Съотношението между услугите в общността и специализирани институции е както следва: Специализираните институции за деца/лица на територията на област Силистра към 30 ноември т.г. са 7 – 5 за възрастни хора и 2 за деца, което представлява приблизително 13% от общия брой СУ на територията на област Силистра.
 
В периода е закрита една социална институция за деца – Дом за деца лишени от родителски грижи в с. Малък Преславец. Намален е капацитетът на Дом за деца лишени от родителски грижи – гр. Силистра, с тенденция през новия програмен период да бъде закрит.
 
Висок е процентът на откритите през периода резидентни услуги и услуги в общността в област Силистра. В община Силистра функционират най-голям брой социални услуги, които са 1/3 на територията на областта. В останалите общини също се наблюдава увеличение на броя на социалните услуги в общността. Незадоволителна е степента на развитие на услугите за превенция на риска от социално изключване.
 
На територията на Област Силистра функционират социални услуги за почти всички рискови групи, с изключение на дементно болни лица и на лица със сетивни нарушения.  Всички социални услуги в областта имат добра достъпност.  На територията  на областта има малък процент на предоставени социални услуги в управление на външен доставчик – в община Силистра – 3, в Тутракан – 2, в Алфатар – 1.
 
Кои са ключовите качествени индикатори за постиженията на Стратегията? Разкрити са 8 нови Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания; предвижда се продължаване на дейността и запазване на капацитета на действащите три Центъра. Разкриване на 5 нови Центъра за настаняване от семеен тип за стари хора в общините Силистра, Дулово, Кайнарджа, Тутракан и Главиница; продължаване на дейността на двата действащи в община Алфатар. Разкриване на две нови Защитени жилища за възрастни хора с увреждания и продължаване на дейността на четирите действащи; разкриване на едно преходно жилище за възрастни хора в община Тутракан.
 
И още: продължаване на дейността и запазване на капацитета на Кризисния център за жени и деца жертва на насилие и трафик; продължаване на дейността на Центъра за временно настаняване в гр. Силистра. Разкриване на хоспис в гр. Силистра за лица в тежко здравословно състояние, нуждаещи се от палиативни грижи.
 
Преструктуриране на двата дома за възрастни хора с увреждания на територията на област Силистра. Спиране на настаняването и поетапно закриване на СУПЦ в гр. Главиница. Продължаване на дейността на трите дома за стари хора на територията на област Силистра.
 
Разкриване на три ЦСРИ за лица с увреждания в община Ситово, община Тутракан и община Главиница; продължаване на дейността на действащите два Центъра в гр. Силистра. Разкриване на шест нови ДЦВХУ в почти всички общини на област Силистра и продължаване на дейността на действащите два Центъра.
 
Разкриване на два ДЦСХ в община Ситово и продължаване на дейността на действащите два ДЦСХ в гр. Силистра и в с. Кайнарджа. Разкриване на три нови Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в  гр. Силистра, с. Кайнарджа и гр. Главиница. Продължаване на дейността на социалната услуга „Личен асистент” в седемте общини на област Силистра и увеличаване броя на обслужваните потребители.
 
Разкриване на един нов Център от семеен тип за деца и младежи с увреждания и продължаване на дейността на действащия Център в  гр. Силистра. Разкриване на пет нови Центъра от семеен тип за деца и младежи без увреждания и продължаване дейността на действащите три Центъра.
 
Продължаване на дейността и запазване на капацитета на Кризисен център за деца жертва на насилие и трафик в гр. Алфатар. Разкриване на нови три ДЦДМУ и продължаване на дейността със запазване на капацитета на действащия в гр. Силистра.
 
Презентацията на приетата Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Силистра за 2016-2020 г., предложена на вниманието на членовете на Областния съвет за развитие, може да бъде намерена тук.