Правителството предостави нови 10,7 млн. лв. за дейности в образованието

9/12/2015
 
Правителството прие три постановления, с които по бюджетите на общини се разпределят общо 10,7 млн. лв. за дейности в областта на средното образование. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката и от планираните в централния бюджет.
 
С 5 685 557 лв. ще бъдат финансирани реализирани от общинските училища проекти по националните програми „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и „Информационни и комуникационни технологии в училище“, ще бъдат изплатени обезщетения по програмата „Оптимизация на училищната мрежа“, както и реално взети часове от учители и възпитатели, заместващи свои колеги в периода 1 септември – 31 октомври 2015 г., по програмата „На училище без отсъствия“.
4 млн. лв. от допълнително отпуснатата сума общините получават за покриване на разходите за превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца от населени места без училище или детска градина до най-близкото учебно заведение.
 
Останалите 1 007 355 лв. са предназначени за допълнително финансиране на целодневната организация на учебния процес на шестокласниците и за защитени училища.
 
Правителството одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата и трансфери по бюджетите на общини в общ размер 17 610 лв. Средствата са за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици по Програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища.