Поредно заседание на РСР на Северен централен район

1/12/2015

На 1 декември 2015 г. Областният управител на област Силистра Стоян Бонев взе участие в двадесет и осмото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР) и Регионалния координационен комитет (РКК) към него, проведено в град Габрово.

В заседанието взеха участие представители на министерствата, областните управители на Велико Търново, Габрово и Силистра, зам. областен управител на Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – висши учебни заведения, на Управляващите органи на Оперативните програми и Сдружение „Форум Гражданско участие”.

По време на заседанието бяха актуализирани представителите на РСР на СЦР в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България за периода 2014-2015 г., Оперативна програма „ Региони в растеж” и Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност”.

Представен и обсъден бе проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони, за постигане на растеж и откриване на нови работни места.

Експерти от „Географика” ООД представиха проект „Методически указания за изготвяне на концепции и схеми за пространствено развитие”

Представители на Управляващите органи на Оперативните програми – членове на Регионалния координационен комитет, информираха участниците в съвместното заседание за постигнатия напредък и въздействието на Оперативните програми върху развитието на Северен централен район, както и за отворените и предстоящи процедури.