КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА ОКТОМВРИ 2015 Г.

27/11/2015
 
 
През ОКТОМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 398 (в сравнение със септември броят им леко се увеличава – с 10). Започналите работа безработни без квалификация са 146, с работническа професия - 150, а специалистите със средно специално и висше образование - 102. Над 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 109. Заетост е осигурена на 84 продължително безработни, както и на 33 безработни с намалена трудоспособност от областта.
 
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 149 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 59 безработни от областта са наети по програми за заетост през октомври
Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 192.
 
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика намалява в сравнение със септември (заявените места от работодателите в бюрата по труда са общо 136), което е традиционно през октомври с края на активния летен сезон. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (36), търговията (31), административните и спомагателните дейности (15), държавното управление (13), строителството (10), хотелиерството и ресторантьорството (8), образованието (6) и др.
 
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра през октомври са заявени 56 работни места, предимно по схемата по ОПРЧР „Младежказаетост” и по програма „Старт на кариерата”.
Към края на септември в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 6 853. Техният брой се увеличава със 145 в сравнение с края на септември, което е характерно за периода, когато приключва сезонната заетост и поради по-големия входящ поток се повишава нивото на безработиица. Като търсещи работа лица са регистрирани и 148 заети, 66 пенсионери и 23 учащи.
 
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 15,1%,при 14,7%през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с октомври 2014 г. равнището на безработица е по-ниско с 2,6 процентни пункта./За октомври 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 9,5 на сто.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 34,2% /1141 безработни лица/, следват общините Кайнарджа - 35,3% /550/, Алфатар – 23,9% /237/,Ситово - 21,9% /330/, Дулово– 21,4% /2067/, Тутракан – 13,0% /682/,и най-ниско в община Силистра - 8,0% /1846/.
 
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 60%, с работнически професии – 26%, специалисти – 13%.
 
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 54%, хората със средно образование са38%, а висшистите –7%.
 
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 42%, а младежите до 29 години – 13%. /Регистрираните младежи до 29 години са 876, като спрямо септември броят им се увеличава с 43 лица, а в сравнение със същия месец на 2014 г. намалява с 208/. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 546.
 
27 ноември 2015 г.