Общински училища получават 7 млн. лв. по три национални образователни програми

11/11/2015
 
Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2015 г. в размер на 6 973 255 лв. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката и са за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия”, „Информационни и комуникационни технологии в училище” и „Оптимизация на училищната мрежа”.
С 608 591 лв. ще бъдат изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, замествали свои колеги в периода март-юни 2015 г. Средствата са по мярката „Без свободен час”. За изплащане на годишните разходи за интернет за училищата са предвидени 612 347 лв., а за изграждане на безжични мрежи и закупуване на крайни устройства 749 260 лв. За оптимизиране на структурата на училищата, детските градини и общежитията се предоставят 5 003 057 лв.
За средищни са определени 783 училища .Министерският съвет актуализира списъка на средищните училища в България. По смисъла на Закона за народната просвета това са държавните или общински училища, в които се обучават деца от населени места без училище. Актуализацията се налага във връзка с промените в броя на учениците в началото на учебната 2015/16 година и извършената проверка на пътуващите към средищните училища. От актуализирания списък, поради липса на необходимия минимум ученици, отпадат 12 средищни училища. Добавено е и едно ново училище – ОУ „В. Левски“ в с. Прилеп, община Сунгурларе.
Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 783. Те се намират в 640 населени места в 241 общини. Средищните училища са посещавани от общо 193 980 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 42 891.
Транспортът на учениците се организира по специална наредба, а необходимите средства за целодневна организация на учебния ден и за хранене в столовете в средищните училища се осигуряват целево от централния бюджет или от европейски фондове и програми.